10. mája 2011

Montáž viazania

Ako namontovať viazanie? Pri kúpe nových lyží je na nich spravidla už predmontovaná lišta na upevnenie viazania. Vtedy je montáž viazania jednoduchá.Niektoré modely (často sa jedná o detské lyže) sa dajú kúpiť s lištou v nenamontovanom stave. Vtedy je nutné najprv primontovať lištu viazania k lyži. Pomocou vrtacej šablony sa navŕtajú do lyže otvory (dôležitá je presnosť vŕtania, preto je vhodné prenechať túto činnosť odbornému servisu) a špeciálnymi skrutkami (sú to kráke samorezné skrutky) sa priskrutkuje lišta viazania na lyže. Každé bezpečnostné viazanie sa skladá zo 4 prvkov - 1. lišta (podložka) viazania, 2. bezpečnostná špička, 3. bezpečnostná pätka, 4. bezpečnostná brzda (býva konštruovaná ako súčasť podložky viazania).

Samotná montáž viazania je už pomerne jednoduchá záležitosť. Priemerne technicky zdatný lyžiar by ju mal zvládnuť aj bez návodu pomocou intuície s jediným skrutkovačom. Dôležité je rozoznať pätku a špičku. Predná časť lyžiarky je k lyži upnutá bezpečnostnou špičkou, zadná časť bezpečnostnou pätkou (pätou). Špičku aj pätku 1. nasunieme na vodiacu lištu, 2. zafixujeme ich polohu na presnom mieste podľa veľkosti lyžiarky, 3. nastavíme vypínacie sily.

Montáž viazania - postup

1. Nasunutie špičky a pätky na vodiacu lištu - odstránime prepravnú zarážku bezpečnostnej brzdy (plastový diel - obr.01). Nasunieme bezpečnostnú špičku (obr.02) na prednú časť vodiacej lišty, bezpečnostnú pätku (obr.03) na zadnú časť vodiacej lišty. Zarážku obidvoch kusov viazania zaistíme v polohe odpovedajúcej veľkosti lyžiarky. Spôsob konštrukcie zarážky býva rôzny (podľa konkrétneho modelu viazania), ale vždy plní ten istý účel - zabezpečuje správnu a pevnú pozíciu špičky a päky na lyži. Na obrázkoch 4 a 5 je už viazanie založené na lište lyže.
obr. 01 obr. 02 obr. 03 obr. 04 obr. 05
2. Polohovanie viazania na montážny bod - presné zafixovanie špičky a pätky v správnej polohe je dôležitejšie ako by sa zdalo (obr.23). Umiestnenie špičky aj pätky na vodiacej lište je totiž variabilné a ich správne umiestnenie závisí od veľkosti lyžiarky, presnejšie povedané veľkosti skeletu lyžiarky. Viazanie je možné nastaviť na rôzne veľkosti lyžiarky (veľkosť plastovej časti lyžiarky) jej hodnotu nájdeme vylisovanú niekde na spodnej časti topánky. Červená lyžiarka má konfekčnú veľkosť 29,5 a rozmer podrážky = 344 mm (obr.07), biela lyžiarka má konfekčnú veľkosť 26,5 a dĺžku podrážky = 305 mm (obr.08). V grafickej ukážke na našich obrázkoch je znázornený postup nastavenia viazania na červené lyžiarky, teda rozmer 344 milimetrov. Na šablone špičky aj šablone pätky si označíme rysky 345 mm (obr.09) a zafixujeme vzdialenosť špičky od pätky tak, aby sa tieto dve rysky prekrývali v ozubenom mechanizme zarážky (obr.12-13).

* Pri nastavovaní viazania často dochádza k omylu, kedy sa zamieňa veľkosť lyžiarky (papučky) čo je veľkosť nohy s veľkosťou plastového výlisku. Do toho istého výlisku je možné vložiť dve až tri rôzne veľkosti papučky. Pre montáž viazania je však dôležitá vzdialenosť špičky od pätky, aby sa podrážka topánky medzi ne voľne zmestila. Preto vyhľadáme rozmer podrážky na výlisku, alebo ho sami zmeriame (obr.06, 07, 08).
obr. 06 obr. 07 obr. 08 obr. 09 obr. 10
obr. 11 obr. 12 obr. 13 obr. 14 obr. 15
3. Nastavenie vypínacej sily - aby bezpečnostné viazanie správne fungovalo, je potrebné nastaviť vypínaciu silu. Špička aj päta sú pružinové mechanizmy, ktoré sa po prekonaní určitej sily otvoria. Otvorením uvoľnia lyžiarku z viazania - lyže "vypnú", noha sa oslobodí aby nedošlo k úrazu napr. pri páde lyžiara. Nastavenie správneho napätia pružín sa robí pomocou napínacej skrutky s ukazovateľom napätia. Stupnica vyjadruje hodnoty v súvislosti s hmotnosťou lyžiara. Ak lyžiar váži 60 kg, nastaví sa vypínacia sila na hodnotu 6, ak váži 80 kg, potom sa nastaví hodnota 8 a podobne. Pre zdatnejšieho lyžiara s hmotnosťou 80 kg sa môže viazanie nastaviť na hodnotu 9 (obr.21) a opačne pre lyžiara začiatočníka s 80 kg sa nastaví vypínacia hodnota 6-7. Nastavuje sa rovnaká hodnota napätia pružín (vypínacej sily) na špičke aj pätke.
obr. 16 obr. 17 obr. 18 obr. 19 obr. 20
obr. 21 obr. 22 obr. 23 obr. 24 obr. 25

Keď lyžiarku zapneme do viazania (obr.17-18), skontrolujeme správnosť polohy lyžiarky na lyži (obr.23). Montážny bod na lyži sa prekrýva s montážnym bodom lyžiarky. V našom príklade sme nastavovali viazanie na topánku 344 mm a hodnotu šablony 345 mm (najbližšie číslo). Zanedbateľný rozdiel 1 mm medzi skutočnou veľkosťou podrážky a ciachovaním zarážky sa dá korigovať skrutkou, ktorá sa nachádza na pätke a posúva pätku po lište dopredu a dozadu (obr.19). Pritom lyžiarka musí pri otvorenej pätke sama bez použitia sily vkĺznuť medzi uzatváracie čeľuste špičky a pätky (obr.17). Vôľa medzi rozovretým viazaním a vloženou lyžiarkou by nemala byť väčšia ako 3 milimetre. Lyžiarku upneme do viazania našľapnutím na pätu lyžiarky (obr.17-18), vypnutie z uzavretého viazania robíme pomocou vypínacej páky, ktorá sa nachádza na bezpečnostnej pätke. Zatlačením vypínacej páky lyžiarskou palicou a súčasným zdvíhaním päty topánky, alebo stupením na vypínaciu páku voľnou nohou uzavretú lyžiarku uvoľníme (obr.24-25).

Bezpečnostné viazanie slúži na vypnutie lyží pri nebezpečnom páde, aby sa zabránilo zraneniu padajúceho lyžiara vlastnou lyžou. Vypnutá lyža musí mať vlastnú brzdu, aby sa na svahu zastavila. Viazanie sa vypína dvoma spôsobmi. Pri páde môže vypnúť špička viazania, ak je namáhaná noha krútením do strán, alebo vypne pätka, ak sa jedná o pád a namáhanie nohy ťahom na hor. Ak vypne lyžiarovi špička, potom ostáva pätka uzatvorená, pri opätovnom obúvaní lyže na lyžiarku je potrebné najprv pätku otvoriť zatlačením na vypínaciu páku. Ak vypne pri páde pätka, ostáva táto otvorená a pri opätovnom obúvaní ju nie je potrebné otvárať.

Keďže pád sa odohrá väčšinou v komplikovanom teréne, je následné pripínanie vypnutých lyží po páde často obtiažne. Najmä začínajúci lyžiari, alebo deti majú problém si samostatne nasadiť lyže na šikmom teréne, resp. nedokážu si samostatne otvoriť pätku viazania (obr.14-15). Odporúča sa zapínanie a vypínanie nacvičiť dopredu. Hlavne ak pustíte svoje deti lyžovať samostatne, aby ste mali istotu že si s viazaním poradia.

Ak si ani po prečítaní tohoto článku netrúfate namontovať viazanie na svoje lyže sami, nechajte si ho namontovať a nastaviť počas nákupu lyží, alebo pri objednávke. Za tento úkon by ste nemali zaplatiť viac ako 3,- až 10,- € v závislosti či už je, alebo nie je podložka na lyže namontovaná. Ak hľadáte pomoc, alebo radu súvisiacu s lyžiarskym viazaním navštívte stránky: bezpečnostné lyžiarske viazanie

• domov na blog: lyžovanie, lyže

Heslá tohto článku:
montáž viazania, bezpečnostné viazanie, montáž viazania na lyže, ako namontovať viazanie, bezpečnostná špička, bezpečnostná pätka, bezpečnostná brzda, vypnutie viazania, lyžiarky, lyže, lyžiarske palice, montovať lyžiarske viazanie